Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:Ηλίας Γεωργάλας
Αντιπρόεδρος:Ιωάννης Δατσέρης
Γεν. Γραμματέας:Ευστράτιος Παροικάκης
Ταμίας:Παναγιώτης Σταύρακας
Ειδ. Γραμματέας:Μαρία Νισκοπούλου