Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Δατσέρης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Ρότσος Τρύφων
Γεν. Γραμματέας: Πέτρου Πέτρος
Ταμίας: Καραγιάννης Δημήτριος
Ειδ. Γραμματέας: Κουρεντή Χριστίνα

Διάρκεια θητείας: 02.2024- 02.2026