Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:Μαρία Νισκοπούλου
Αντιπρόεδρος:Ιωάννης Δατσέρης
Γεν. Γραμματέας:Ευστράτιος Παροικάκης
Ταμίας:Δημήτριος Καραγιάννης
Ειδ. Γραμματέας:Πέτρος Πέτρου