Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος:Ε. ΠΑΡΟΙΚΑΚΗΣ
Αντιπρόεδρος:Π. ΠΕΤΡΟΥ
Γεν. Γραμματέας:Ι. ΔΑΤΣΕΡΗΣ
Ταμίας:Π. ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ
Ειδ. Γραμματέας:Τ. ΡΟΤΣΟΣ

Διάρκεια θητείας: 02.2022- 02.2024