Γραμματεία Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς

Στέλλα Παπαδέδε

Ορμινίου 5, 115 28 Αθήνα

Tηλ: 2107257823
Fax: 2107257823

e-mail: info@gvrs.gr